SẢN LƯỢNG ĐIỆN
TÌNH HÌNH KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Ngày: 16/07/2015

          Sáu tháng đầu năm 2015, sản lượng điện là 30,399 triệu kWh đạt 58.51% kế hoạch năm và bằng 106.25% so với cùng kỳ năm 2014. 

         Tổng doanh thu tiền điện là 33,985 tỉ đồng đạt 69.68% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 21,535 tỉ đồng đạt 88.76% kế hoạch năm.
 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN