THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB thay đổi ngày tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021

Ngày: 20/01/2022

                                       Kính gửi Qúy cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

         HĐQT CTCP thủy điện Định Bình đã ban hành quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2022 về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 thay thế quyết định số 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2022. Nội dung thay đổi chính: sửa "Ngày thực hiện là tháng 01 năm 2022. Ủy quyền Giám đốc  công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện chi trả phù hợp, đúng quy định." thành "Ngày đăng ký cuối cùng là 24/02/2022. Thời gian thực hiện là 17/3/2022. Xin gửi file quyết định đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

 
 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN