THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Ngày: 08/12/2017

Thông báo số 3133/TB-VSD ngày 05/12/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình.

Nội dung chi tiết của thông báo: xem Tại đây

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN