QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ & ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TB về việc ban hành quy chế Công bố thông tin năm 2022

Ngày: 01/02/2022

      Ngày 02/11/2021, HĐQT đã ban hành Quyết dịnh số 24/2021/QĐ-HĐQT về Quy chế công bố thông tin của CTCP thủy điện Định Bình dăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trong đó    -  QĐ HĐQT thông qua Quy Chế CBTT

                  -  Nội duy quy chế CBTT

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN