QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ & ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình lần IV

Ngày: 26/02/2015

 Ngày 18  tháng 4 năm 2012, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ tư) do việc tăng vốn điều lệ từ 72,30 tỉ đồng thành 82.30 tỉ đồng.
Tải tập tin để xem chi tiết

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN