BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009

Ngày: 01/01/2009

Ngày 19/3/2010 Ban Kiểm soát Công ty ban hành báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động của công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình.
(Tải báo cáo tài chính năm 2009)

( DHP )
TIN LIÊN QUAN