THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo mời họp & Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày: 18/04/2018

                                                                                THÔNG BÁO

                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

        Thời gian : 8h ngày 19/04/2018
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết tài liệu Đại hội xem các file đính kèm theo
 
 

 A - Tài liệu họp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.Danh sách, lý lịch ứng viên HĐQT đã nộp hồ sơ (theo thứ tự abc)
 
 
 
 
 
 
19.Danh sách, lý lịch ứng viên BKS đã nộp hồ sơ (theo thứ tự abc)
 
 
 
 
 
 
B - Các mẫu biểu kèm theo
 
 
8.Giấy đề cử thành viên BKS (nhóm)

9.Sơ yếu lý lịch KSV

10. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN