BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Ngày: 08/03/2009

    Ngày 5/10/2004 bốn cổ đông sáng lập là Công ty Điện lực 3, Công ty cổ phần Xây dựng 47, Công ty TNHH Đại Hoàng Hà, Công ty cổ phần ĐT TM & DV Á Châu thông qua Hợp đồng thành lập và Điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình.
 
     File Báo cáo thường niên năm 2010

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN