THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo về kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày: 19/04/2019

  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) được khai mạc vào lúc 09h00, ngày 18/4/2019 tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.889.145 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN