THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày: 20/04/2018

 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) được khai mạc vào lúc 09h00, ngày 19/4/2018 tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 73 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.592.120 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm hơn 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả cuộc họp Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 

Tại cuộc họp, các cổ đông và đại diện cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2013, kết quả bầu cử như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Trần Xuân Toàn

- Ông Thái Văn Thắng

- ông Nguyễn Cảnh Phúc

- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện

- Ông Nguyễn Văn Phú

Các thành viên HĐQT trúng cử đã tiến hành họp và bầu chủ tịch HĐQT là ông Thái Văn Thắng, chi tiết xem tài liệu đính kèm: Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Hạnh

- Bà Lê Thị Xuân Loan

- Ông Hoàng Lê Giang

Các thành viên BKS trúng cử đã tiến hành họp và bầu Trưởng ban kiểm soát là bà Bùi Thị Hạnh, chi tiết xem tài liệu đính kèm: Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát

 

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN