THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo & Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đã cập nhật và bổ sung)

Ngày: 16/04/2019

                                                                                 THÔNG BÁO

                                              V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

        Thời gian : 8h ngày 18/04/2019
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết tài liệu Đại hội, xem các file đính kèm theo
 
 

 A - Tài liệu họp

  2.Chương trình đại hội

 
 
 
 
 
 
 
 

 12. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2019

 13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

B - Các mẫu biểu kèm theo

1. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2019

2. Mẫu thẻ biểu quyết 

3. Mẫu phiếu biểu quyết

C - Tài liệu họp bổ sung

1. Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT 

2. Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT

3. Thông báo HĐQT về nội dung đề cử, bầu cử thành viên HĐQT

4. Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT

5. Mẫu giấy tự đề cử thành viên HĐQT

6. Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT (cá nhân)

7. Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT (nhóm)

8. Mẫu giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần

9. Mẫu phiếu bầu cử

10. Sơ yếu lý lịch của ứng viên

- Mẩu sơ yếu lý lịch của ứng viên

- SYLL của ông Nguyễn Tiến Hải

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN