THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB về kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày: 25/05/2023

   Ngày 24/05/2023, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 65 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.949.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN