THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Bầu HĐQT/BKS 2013 - 2017

Ngày: 18/04/2013

                                                                                       THÔNG BÁO

                                                            V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - BKS
                                            Công ty cổ phần thủy điện Định Bình Nhiệm kỳ 2013 - 2017


Kính gửi : Qúy cổ đông Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Định Bình
     Theo quy định tại Điều lệ đã đượccổ đông thông qua, Công ty sẽ tiến hành bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2013 được tổ chức vào ngày 18/04/2013.
     Mọi thông tin cần thiết liên quan đến việc bầu cử, kính đề nghị Qúy cổ đông xem tại File đính kèm.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN