THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
KẾT QUẢ ĐHĐCĐ NĂM 2012

Ngày: 18/04/2012

          Ngày 18/4/2012, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của công ty đã được tổ chức tại khách sạn Hải Âu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tham dự Đại hội có 30 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 6.040.960 cổ phần so với tổng số cổ phần của Công ty là 7.230.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,55%.

          Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng quyết định kế hoạch công tác của Công ty. Đại hội đã thông qua biên bản cùng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 như file đính kèm dưới đây:

( DHP )
TIN LIÊN QUAN