THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Ngày: 01/01/2011

Ngày 25/5/2011 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường khách sạn Hải Âu, thành phố Quy Nhơn.
                    Tài liệu phục vụ Đại hội gồm:
                                                    
1.   Chương trình Đại hội.                                            Tải file đính kèm
2.  Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010       Tải file đính kèm
3.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010,
     Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2011.          Tải file đính kèm
4.   Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán                 Tải file đính kèm
5.   Báo cáo của Hội đồng quản trị                               Tải file đính kèm
6.   Báo cáo của Ban kiểm soát                                      Tải file đính kèm
7.   Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010                     Tải file đính kèm
8.   Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2011                      Tải file đính kèm
9.  Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà máy mở rộng  Tải file đính kèm
10.  Tờ trình điều chỉnh kế hoạch huy động vốn .            Tải file đính kèm
11.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011             Tải file đính kèm
12. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký                        Tải file đính kèm

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN