THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày: 20/04/2021

  Ngày 19/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 62 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.351.370 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN