THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo & Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày: 10/06/2020

                                                                            THÔNG BÁO

                                              V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

        Thời gian : 8h ngày 22/06/2020
        Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

       Chi tiết xem file đính kèm

 A - Tài liệu họp

1. Thư mời họp

2. Chương trình đại hội

3. Quy chế làm việc của phiên họp

4. Báo cáo của ban giám đốc

5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

6. Báo cáo của HĐQT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT
 
 
19. Sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS
 
 
B - Các mẫu biểu kèm theo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN