THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo kết quả ĐHĐCĐTN năm 2022

Ngày: 30/04/2022

      Ngày 29/04/2022, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, tp Quy Nhơn, Bình Định; với sự tham gia của 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.664.514 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

     Kết quả của cuộc họp, Qúy cổ đông xem chi tiết tại :

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN