THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
KẾT QUẢ ĐHĐCĐ NĂM 2011

Ngày: 25/05/2011

           Ngày 25/5/2011, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của công ty đã được tổ chức tại khách sạn Hải Âu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tham dự Đại hội có 51 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 6.235.342 cổ phần so với tổng số cổ phần của Công ty là 7.230.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,20%.
           Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng quyết định kế hoạch công tác của Công ty. Đại hội đã thông qua biên bản cùng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 như file đính kèm dưới đây:

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN