THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2014

Ngày: 18/04/2014

             Ngày 18 tháng 4 năm 2014, tại khách sạn Hải Âu thành phố Quy Nhơn, công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2014.

         Tham dự Đại hội có 50 cổ đông là chủ sở hữu và ủy quyền cho 6.804.017 cp chiếm tỉ lệ 82,70% tổng số 8.230.000 cp của Công ty.
          Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình được trình bày trong Đại hội.
        
         Xem chi tiết tại các file đính kèm:
         - Tải file Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
         - Tải file Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN