THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2013

Ngày: 18/04/2013

          Ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại KS Hải Âu, Tp Quy Nhơn, công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2013.
         Tham dự Đại hội có 37 cổ đông là chủ sở hữu và ủy quyền cho 6.950.531 cp chiếm tỉ lệ 84,50% tổng số 8.230.000 cp của Công ty.
            Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua tỉ lệ cao về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; đầu tư dự án nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng và kế hoạch hoạt động năm 2013 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.
        
         Xem chi tiết tại các file đính kèm:
         - Tải file Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
         - Tải file Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN