THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Ngày: 20/05/2011

                                                                                                  THÔNG BÁO
                                                       V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

          Kính gửi:  Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình
          Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, như sau:

        1.      Thời gian : 08h00, ngày 25/5/2011
        2.      Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn
        3.      Nội dung :
            -         Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010, kế hoạch năm 2011.
            -         Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
            -         Báo cáo của Ban kiểm soát.
            -         Báo cáo của Hội đồng quản trị.
            -         Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010.
            -         Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.
            -         Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2011
            -         Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
      4.      Thành phần và điều kiện tham dự :
        Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình theo danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 15/5/2011 đều được quyền tham dự Đại hội. Khi đi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) .

                                                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                    Chủ tịch
                                                                                                                           THÁI VĂN THẮNG
                                                                                                                                    (Đã ký)
Các mẫu:
Giấy xác nhận dự ĐHCĐ 2011
Giấy uỷ quyền cá nhân dự ĐHCĐ 2011
Giấy uỷ quyền tập thể dự ĐHCĐ 2011

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN