THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày: 23/06/2020

   Ngày 22/06/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 68 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.989.145 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72.77 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

( DHP )
TIN LIÊN QUAN