BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Ngày: 25/01/2018

Theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như file đính kèm sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

( DHP )
TIN LIÊN QUAN