BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

Ngày: 01/01/2012

 Thực hiện quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm các Báo cáo năm 2012 được tải dưới đây:
             - Báo cáo thường niên năm 2012
             - Báo cáo quản trị Công ty năm 2012.
            Các báo cáo, cung cấp thông tin khác theo quy định, Công ty đã đăng tải đầy đủ trên website này

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN