BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày: 02/03/2017

   Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo thường niên năm 2016 được tải dưới đây:

   - Tài File Báo cáo thường niên năm 2016

   - Tải File BCTN đã market hoàn chỉnh

( DHP )
TIN LIÊN QUAN