BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Ngày: 01/07/2014

 Ngày 20/08/2014, chủ tịch HĐQT đã ban hành báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 số 13/2014/BC-HĐQT.

Chi tiết xem File đính kèm

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN