BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công bố các báo cáo thường niên năm 2020

Ngày: 04/02/2021

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

Tải về:   - Báo cáo tình hình quản trị công ty

              - Báo cáo thường niên năm 2020
 

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN