BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công bố các báo cáo thường niên năm 2021

Ngày: 27/01/2022

     Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

Tải về :      - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

                  - Báo cáo thường niên năm 2021

                  - Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN