THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - ĐẶNG NGỌC CĂN - P.GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày: 27/09/2017

 ĐẶNG NGỌC CĂN - PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY - ĐÃ MUA 50.000 CP

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN