BIỂU MẪU CHO CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO

Ngày: 01/02/2010

Theo công văn số 160/2010/VSSC của Công ty cổ phần Chứng Khoán Sao Việt (VSSC)– đơn vị đang quản lý số cổ đông của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình, thông báo việc nhận Hồ sơ chuyền nhượng và trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông của Công Ty thực hiện tại VSSC trong thời gian cụ thể như sau:

-Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần :
Buổi sáng:         từ 11h – 12h
Buổi chiều:        từ 13h30 -16h30

-Thứ 7:               từ 8h30 – 11h30

Trưòng hợp thực hiện tại văn phòng Công Ty cổ phần thuỷ điện Định Bình vẫn được tiếp tục như trước đây.

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN