THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
TB thay đổi sở hữu cổ phần

Ngày: 20/12/2012

                                                                                                     THÔNG BÁO
                                                                                       V/v: thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn

         - Căn cứ Quy chế quản lý cổ đông ban hành đính kèm Quyết định số 254/DHP-TC ngày 20/12/2012
         - Căn cứ Hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng cổ phần DHP số 01 và số 02 ngày 28/12/2012 của Công ty TNHH Đại Hoàng Hà

         Công ty cổ phần thủy điện Định Bìnhthông báo đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn là Công ty TNHH Đại Hoàng Hà như sau :

  1. Tên tổ chức chuyển nhượng : Công Ty TNHH Đại Hoàng Hà
  2. Đơn vị phát hành : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
  3. Loại cổ phiếu chuyển nhượng : cổ phiếu phổ thông
  4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng : 1.236.400 CP (tương đương 15,023% tổng số cổ phần)
  5. Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng : 100.000 CP (tương đương 1,215% tổng số cổ phần)
  6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi chuyển nhượng : 1.136.400 CP (tương đương 13,8% tổng số cổ phần)
 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN