BIỂU MẪU CHO CỔ ĐÔNG
Giấy uỷ quyền nhận GCNSHCP

Ngày: 02/01/2009

Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã in và đang thực hiện cấp Giấy chứng sở hữu cổ phần lần đầu. Các cổ đông nhận trực tiếp hoặc nhận uỷ quyền theo mẫu Giấy uỷ quyền nhận GCNSHCP  mang theo giấy tờ tuỳ thân và giấy giới thiệu nếu nhận cho tổ chức.

 

Mẫu giấy Ủy quyền GCNSHCP

( DHP )
TIN LIÊN QUAN