THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo mất giấy CNSHCP : Lê Thăng Long

Ngày: 22/08/2016

                                                                                          THÔNG BÁO

         Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Lê Thăng Long                    Mã cổ đông :  000608                 Ngày cấp: 09/3/2009

 Số cổ phần sở hữu : 1.232 cp                  Mệnh giá: Mười hai triệu, hai trăm ba mươi hai ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

        Trân trọng.

 

 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN