THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
TB: v/v Bổ sung, hiệu chỉnh thông tin cổ đông

Ngày: 09/02/2017

 THÔNG BÁO

V/v : Bổ sung, hiệu chỉnh thông tin cổ đông

      Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đang đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán UpCom theo quyết định của HĐQT công ty số 13/2016/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2016 theo đúng.

      Để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông sau khi hoàn thành việc đăng ký này, Công ty kình đề nghị một số cổ đông, trong danh sách như file đính kèm, cần phải bổ sung, hiệu chỉnh thông tin của người sở hữu cổ phần. 

      Cổ đông cần bổ sung, hiệu chỉnh thông tin, hoàn thành Phiếu thay đổi thông tin cổ đông như file đính kèm và gửi, fax cho văn phòng Công ty hoặc scan và mail cho địa chỉ namphuong2908@yahoo.com.vn . Trường hợp cổ đông có thay đổi, bổ sung số CMND thì phải được xác nhận của đơn vị, nơi phân phối cổ phần ban đầu cho cổ đông. 

     - Danh sách cổ đông cần bổ sung- hiệu chỉnh thông tin

     - Mẫu Phiếu thay đổi thông tin cổ đông

 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN