THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
TB mất GCNSHCP : Lê Thị Minh Loan

Ngày: 02/01/2020

          Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Lê Thị Minh Loan                    Mã cổ đông :  000595             Ngày cấp: 10/03/2009

 Số cổ phần sở hữu : 462 cp                  Mệnh giá: Bốn triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

        Trân trọng.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN