THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo mất giấy CNSHCP: Nguyễn Thị Mai

Ngày: 06/10/2016

THÔNG BÁO

         Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Nguyễn Thị Mai                    Mã cổ đông :  001116             Ngày cấp: 09/4/2015

 Số cổ phần sở hữu : 99 cp                  Mệnh giá: Chín trăm chín mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

        Trân trọng.

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN