THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - TRƯƠNG ĐÌNH DU -KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày: 27/09/2017

TRƯƠNG ĐÌNH DU -KẾ TOÁN TRƯỞNG - ĐÃ MUA 15.000 CP

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

( DHP )
TIN LIÊN QUAN