BIỂU MẪU CHO CỔ ĐÔNG
Uỷ quyền quản lý sổ cổ đông

Ngày: 01/01/2009

Từ ngày 01/3/2009 Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình Uỷ quyền quản lý sổ cổ đông cho Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt. Chi tiết đề nghị xem:

 

1-Thông báo ủy quyền quản lý cổ đông

2-Quy trình phối hợp quản lý cổ đông

( DHP )
TIN LIÊN QUAN