BIỂU MẪU CHO CỔ ĐÔNG
TB MẤT GCNSHCP

Ngày: 15/03/2013

                                                                                     THÔNG BÁO
                                                          V/v Mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần

     Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo về việc các cổ đông mất Giấy CNSHCP như sau :

   -    Qũy đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 - Giấy CNĐKKD số: 118/CV-UBCK
        Mã cổ đông: 000005 - Số cổ phần sở hữu: 19.360 Cp phổ thông
        Ngày nhận đơn báo : 15/03/2013
 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN