THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày: 11/09/2017

 Ngày 11/9/2017 Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu ( TDB) của cổ đông nội bộ, cụ thể như sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: TRẦN XUÂN TOÀN

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 73.250 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng kí mua: 87.000 CP

- Số lưọng cổ phiểu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 160.250 CP

- Thời gian dự kiến thực hiên giao dịch từ ngày 13/9/2017 đến 10/10/2017.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN