THÔNG TIN KHÁC
PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG RẼ

Ngày: 08/10/2012

Uỷ ban chứng khoán nhà nước tại văn bản số 3818/UBCK-QLPH ngày 05/10/2012 đã chấp thuận việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu riêng rẽ của công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình để tăng vốn đầu tư nhà máy mở rộng.
    Thông tin chính về việc phát hành cổ phiếu riêng rẽ như sau:
    - Số cổ phiếu phát hành riêng rẽ là 277.000 cp trong đó phát hành riêng rẽ cho cổ đông nội bộ là 127.000 cp và cho cổ đông chiến lược là 150.000 cp.
    - Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng và giá phát hành riêng rẽ là 10.082 đồng.
    - Đối tượng: theo danh sách được HĐQT phê duyệt
    - Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phần được mua nói trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành riêng rẽ.
    - Thời điểm bắt đầu phát hành riêng rẽ là ngày 08/10/2012 và kết thúc vào ngày 28/10/2012.
    - Công ty đã thông báo cho các đối tượng được mua nộp tiền vào TK 58010000702094 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI