THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
TB mất GCNSHCP : Đỗ Đình Thứ

Ngày: 02/01/2020

           Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Đỗ Đình Thứ                    Mã cổ đông :  000890             Ngày cấp: 01/09/2009

 Số cổ phần sở hữu : 7.722 cp                  Mệnh giá: Bảy mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN