THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG HÀ

Ngày: 27/09/2017

CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG HÀ - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN UỶ VIÊN hđqt - ĐÃ BÁN 1.144.900 cp

Xem chi tiết  Tại đây

( DHP )
TIN LIÊN QUAN