THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TRÊN VSD.

Ngày: 16/06/2017

THÔNG BÁO     

V/v: Lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán     

      Ngày 12/06/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 119/2017/GCNCP-VSD cho Công ty với mã chứng khoán  là TDB. Theo đó  VSD chấp nhận lưu ký cổ phiếu TDB từ ngày 13/6/2017.

       Cổ đông Công ty có thể thực hiện lưu ký chứng khoán tại các Thành viên Lưu ký Chứng khoán (Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được VSD chấp thuận trở thành Thành viên lưu ký.

        Cổ đông đã lưu ký chứng khoán thực hiện quyền cổ đông theo các quy chế của VSD: Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán và Quy chế thực hiện cho người sở hữu chứng khoán (được đăng tải trên website http://www,vsd.vn Mục Pháp lý/Quy chế VSD).

         Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán thực hiện quyền cổ đông tại văn phòng Công ty theo các Quy chế của Công ty (như khi Công ty chưa lưu ký chứng khoán).

           Việc giao dịch chứng khoán Công ty trên sàn Upcom chưa thực hiện. Công ty sẽ thông báo cho quý cổ đông ngay khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

            Trân trọng

Tải xem Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại  file đính kèm

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN