THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày: 07/09/2017

 Ngày 7/9/2017, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu (Mã:TDB) của các ông:

- Đặng Ngọc Căn : Phó giám đốc Công ty

- Trương Đình Du : Kế toán trưởng

- Phạm Văn Nho: Thành viên Ban kiểm soát

Theo đó,

- Ông Đặng Ngọc Căn đăng kí mua 50.000 cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 15/9/2017 đến ngày 30/9/2017.

- Ông Trương Đình Du đăng kí mua 15.000 cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 15/9/2017 đến ngày 30/9/2017.

- Ông Phạm Văn Nho đăng kí mua 100.000 cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện giao dich từ ngày 15/9/2017 đến ngày 30/9/2017.

               

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN