THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - TRẦN XUÂN TOÀN - ỦY VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC

Ngày: 06/10/2017

 

TRẦN XUÂN TOÀN - ỦY VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC - ĐÃ MUA 86.000 CP

Xem Tại đây

( DHP )
TIN LIÊN QUAN