THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
TB mất GCNSHCP : Hồ Thăng Thu

Ngày: 14/01/2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Hồ Thăng Thu                 

  Số cổ phần sở hữu : 29.500 CP                  Mệnh giá: Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN