THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày: 11/09/2017

 Ngày 11/9/2017, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình có nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu (TDB) của người có liên quan đến cổ đông nội bộ là bà Nguyễn Thị Nam Phương hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty, theo đó:

- Bà Hồ Thị Hữu là mẹ ruột của bà Nguyễn Thị Nam Phương đăng kí mua 50.000 cổ phiếu, thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 15/9/2017 đến ngày 30/9/2017.

- Ông Nguyễn Thái Bình là chồng của bà Nguyễn Thị Nam Phương đăng kí mua 20.000 cổ phiếu, thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 15/9/2015 đến ngày 30/9.2017.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN