THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo việc thay đổi cổ đông lớn của Công ty

Ngày: 12/02/2019

 Ngày 02/02/2019, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được Báo cáo của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ về việc đơn vị đã trở thành cổ đông lớn của Công ty và gia tăng tỷ lệ cổ phần sở hữu tại Công ty.

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN